Skip to main content

Handelsbetingelser

 

Gældende omfang

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, ordrer og ydelser mellem mediebureauet og kunden.

Aftaleindgåelse

Aftaler mellem mediebureauet og kunden indgås ved skriftlig accept af tilbud eller ved kundens accept af et tilbud, der er givet mundtligt eller på anden måde.

Priser og betaling

Priserne for mediebureauets ydelser fremgår af tilbud og er inklusive moms. Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturering. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr på DKK 100,- pr. påkrav.

Tilbud

Mediebureauet udarbejder tilbud på baggrund af kundens ønsker og specifikationer. Tilbud er gældende i 30 dage, medmindre andet er specificeret i tilbuddet.

Levering

Mediebureauet forpligter sig til at levere den aftalte ydelse til den aftalte tid. Levering af ydelsen vil ske via en online-mappe, hvor kunden får adgang til at se og downloade materialet. Ved bestilling af online-services, som eksempelvis social medie marketing, vil leveringen ske på den aftale platform. Hvis levering af ydelsen ikke kan ske rettidigt på grund af forhold, der ligger uden for mediebureauets kontrol, forlænges leveringstiden tilsvarende.

Ansvar og erstatning

Mediebureauet påtager sig intet ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af avance, tab af goodwill eller lignende, som måtte opstå i forbindelse med brugen af mediebureauets ydelser. Kunden er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der videregives til mediebureauet, er korrekte og fuldstændige.

Fortrolighed

Mediebureauet forpligter sig til at behandle alle oplysninger, der er undergivet eller erhvervet i forbindelse med udførelsen af ydelsen, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Rettigheder

Mediebureauet beholder alle rettigheder til de ydelser, der leveres til kunden, indtil betalingen for ydelsen er fuldt ud betalt. Kunden har ikke ret til at videregive, kopiere eller på anden måde gøre ydelsen tilgængelig for andre uden skriftlig tilladelse fra mediebureauet.

Tvistløsning

Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med aftaler indgået mellem mediebureauet og kunden, skal forsøges løst ved forhandling. Hvis dette ikke lykkes, skal tvisten afgøres ved voldgift i henhold til reglerne i Voldgiftsloven.

Lovvalg og værneting

Aftaler mellem mediebureauet og kunden skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftaler indgået mellem mediebureauet og kunden, skal afgøres ved de danske domstole.